Hoạt động
Android only
US
$0.24 USD
Thanh toán nhanh
  • Space Fighter

    Space Fighter CPE Đề nghị

    Được cập nhật Sunday, July 14, 2024 at 9:55 AM CDT

Welcome to Space Fighter, an exciting and thrilling game where you become the hero in a world overrun by zombies! Your mission is simple yet challenging: protect the helicopter from the relentless zombie hordes by skillfully navigating your spaceship. Get ready for an action-packed adventure in the vastness of space!

Key Features:

1. Stunning Graphics: Enjoy immersive visuals that bring the space and zombie apocalypse to life.
2. Smooth Controls: Easily control your spaceship with intuitive up and down scrolling.
3. Challenging Levels: Face increasingly difficult waves of zombies as you progress through the game.
4. Engaging Soundtrack: Experience a thrilling and atmospheric soundtrack that enhances the gameplay experience.

How to Play:

1. Launch the Game: Start Space Fighter and get ready for action.
2. Control Your Spaceship: Use your finger to scroll the screen up and down, guiding your spaceship to avoid and destroy zombies.
3. Protect the Helicopter: Your main objective is to ensure the helicopter remains safe from the zombies. Navigate skillfully to keep it out of harm's way.

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

CrunchyRoll

Start free trial (New Users Only)

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

Download uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

iPhone 15 pro et Airpods!

User Submit Credit Card Information

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

¡Accede a películas!

User Submit Credit Card Information

Access iPhone 15 Pro Max!

User Submit Credit Card Information

Watch the Best Films!

User Submit Credit Card Information

Bekijk je spullen nu!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Sikre kassen din!!

User Submit Credit Card Information

Binance: BTC, Crypto and NFTS

Get Binance: BTC, Crypto and NFTS.

Summer of Music Quiz

Receive an email confirmation.

Mobee

Register (New Users Only)

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.